Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom www.jazierkoverastliny.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

I.

Základné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky“) sú vydané predávajúcim

 

 

Peter Turček 

IČO – 53438914

DIČ – 1124833083

so sídlom – 951 52 Slepčany 71

e-mail – info@jazierkoverastliny.sk

telefónny kontakt – 0910 411 641

 

(ďalej len ,,predávajúci´´)

 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako fyzická osoba alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len ,,kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www. jazierkoverastliny.sk (ďalej len ,,internetový obchod“).

 

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a strany sú povinné sa nimi riadiť, pokiaľ nedôjde k ich vzájomnej dohode o zmene práv a povinností vyplývajúcich z kúpno-predajného vzťahu.

 

4. Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami okamihom doručenia objednávky predávajúcemu.

 

 

II.

Registrácia v internetovom obchode

 1. Kupujúci je oprávnený pri svojom prvom nákupe v internetovom obchode vyplniť registračný formulár, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako pre vyplnenie objednávky tovaru. O vytvorení účtu je kupujúci informovaný na ním zadanú e-mailovú adresu. E-mail o vytvorení účtu obsahuje užívateľské meno a heslo kupujúceho. Pridelené heslo je možné zmeniť v sekcii ,,Nástenka“.

 2. V prípade zvolenia formy doručenia prostredníctvom pošty, bude tovar zaslaný na adresu uvedenú vo vyplnenom registračnom formulári. Ak chce kupujúci zmeniť adresu dodania, je povinný označiť ju v objednávke ako ,,Dodaciu adresu“.

 3. Kupujúci je povinný uvádzať pri registrácii pravdivé údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky.

III.

Objednanie tovaru

 1. Objednávanie tovaru sa uskutočňuje cez e-shop – www. jazierkoverastliny.sk prostredníctvom e-mailu : info@jazierkoverastliny.sk alebo telefonicky na čísle 0910 411 641.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie rastlín umiestnených na webovej stránke sú ilustračné a reálny stav rastlín sa môže počas sezóny meniť. 

 3. Po zvolení konkrétneho tovaru, bude tovar vložený do virtuálneho nákupného košíka. Ak chce kupujúci pokračovať v nákupe, je nutné kliknúť na možnosť ,,pokračovať v nakupovaní“. Ak chce kupujúci nákup uzavrieť zvolí možnosť ,,zaplatiť“.

 4. Po vyplnení všetkých informácii potrebných pre uskutočnenie objednávky (spôsob dopravy, spôsob platby, dodacia adresa) a po jej záväznom potvrdení dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky na zvolenú e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci registrovaný, jeho objednávka bude archivovaná v sekcii ,,Vaše údaje“ do ktorej má po prihlásení prístup výlučne kupujúci.

IV.

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

 1. Predávajúci zasiela objednaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty službou Expres Kuriér priamo na adresu zvolenú kupujúcim.

 2. Predávajúci je oprávnený zmeniť aktuálnu ponuku spôsobov dopravy podľa aktuálnych možností a potrieb. Z dôvodu zníženiu hmotnosti balíku a lepšej prepravy sú rastliny posielané prostokorenne, bez substrátu. Rastliny sú označené a zabalené v igelitových obaloch kde si držia vlhkosť. Rastliny dlhšieho vzrastu môžu byť zostrihnuté. Balíky s rastlinami sú odosielané v pondelok až štvrtok.

 3. Tovar, ktorý je skladom, je spravidla odosielaný na druhý deň od objednania (pri platbe dobierkou), resp. od zaplatenia (pri platbe vopred na účet). Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode s kupujúcim.

 4. O prijatí objednávky, o prijatí platby, o zaslaní zásielky, resp. o pripravenosti tovaru na osobný odber bude kupujúci informovaný e-mailovými správami alebo telefonicky. Stav vybavenia objednávky je možné kedykoľvek kontrolovať v sekcii ,,Vaše údaje“, ak  sa kupujúci predtým registroval.

 5. V prípade, že tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo kupujúcemu doručené ani do 2 dní po doručení e-mailu o expedícii od predávajúceho je kupujúci povinný oznámiť to predávajúcemu. 

V.

Kúpna cena, spôsob platby a poštovné

 1. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané v internetovom obchode www.jazierkoverastliny.sk a sú uvedené s DPH.

 2. Celková kúpna cena pozostáva z ceny tovaru, poštovného a balného vo výške 5 EUR.

 3. Cena za platbu dobierkou predstavuje sumu 1,2€.

 4. Platba prevodom je bez poplatku. Platobné údaje sú uvedené vo vrchnej časti objednávky, ktorá je zaslaná na zadanú e-mailovú adresu bezprostredne po potvrdení objednávky.

 5. Platba pri osobnom prevzatí je bez ďalších poplatkov.

 6. Faktúra ako daňový doklad je v papierovej forme priložená v balíku.

VI.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný :

 1. dodať tovar v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne kupujúcemu,

 2. zabaliť ho a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečnú prepravu

 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platne právne predpisy SR,

 4. v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, alebo sa vyskytli iné neočakávané problémy je predávajúci povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

   

 1. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody, záručný list, dodací list, daňový doklad),

   

 1. chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov, 

   

 1. neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám na ich komerčné využitie,

 2. predávajúci ma právo na riadne a včasne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

 3. predávajúci ma právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v  cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v  prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančne prostriedky vrátené v lehote do 15 dni na nim určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VII.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátané nákladov na doručenie tovaru,

 2. prečítať si tieto obchodné podmienky ešte pred potvrdením samotnej objednávky,

 3. v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,

 4. vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia,

 5. objednať produkt stanoveným spôsobom na webovej stránke predávajúceho,

 6. nepoškodzovať dobré obchodne meno predávajúceho.

 7. Kupujúci ma právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VIII.

Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pred prevzatím. 

 2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho. Skutočnosť, že zásielka je viditeľné poškodená  kupujúci povinný ihneď oznámi predávajúcemu. Ak sú rastliny alebo tovar  poškodené, prípadne ak počet objednávaného tovaru nesedí s počtom na priloženom doklade, má kupujúci nárok na dodanie chýbajúceho alebo náhradného tovaru. 

 3. Ak chce kupujúci zakúpený tovar reklamovať, kontaktuje predávajúceho e-mailom na adrese info@jazierkoverastliny.sk s priloženou faktúrou a fotografiami reklamovaného tovaru hneď po rozbalení zásielky, alebo telefonicky v pracovné dni na 0910411641. Reklamácia sa nevzťahuje na rastliny poškodené oneskoreným prevzatím kupujúceho.

 4. O posúdení reklamovaného tovaru a vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak jeho objednávka nebola ešte odoslaná. Túto skutočnosť je povinný oznámiť predávajúcemu na telefónnom čísle 0910411641 alebo zaslaním na e-mail info@jazierkoverastliny.sk s uvedením čísla objednávky. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po  prevzatí rastlín a dodávateľ nie je v tomto prípade povinný prevziať tovar späť, nakoľko sa jedná o živé rastliny, ktoré by sa následnou prepravou mohli poškodiť. 

 2. V prípade, že kupujúci odmieta prevziať zásielku je povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu týmto konaním vznikla.  

 3. Ak už bola objednávka zo strany kupujúceho pred jeho platným odstúpením od zmluvy už zaplatená, peniaze mu budú vrátené zo strany predávajúceho najneskôr do 10 pracovných dní na účet, z ktorého bola objednávka zaplatená. To isté platí tiež v prípade, ak doposiaľ došlo len k zaplateniu zálohy.

 4. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť kupujúcemu a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. V prípade nemožnosti náhradného plnenia alebo ak kupujúci s náhradným plnením nesúhlasí, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 5. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, keď z dôvodu aktuálneho vypredania zásob nie je schopný tovar dodať a nedošlo s kupujúcim k dohode na plnení. O tejto skutočnosti informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

 6. Vo všetkých prípadoch odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5. a bodu 6. tohto článku budú finančné prostriedky zaplatené zo strany kupujúceho vrátené do 10 pracovných dní na účet, z ktorého prišli, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

X.

Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje  kupujúceho v tomto rozsahu :
  ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. §  5 pís. a, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách ponúkaných tovarov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 4. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

 5. Internetový obchod www.jazierkoverastliny.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúceho aj predávajúceho zaväzujú tie obchodné podmienky, ktoré sú platné v čase vzniku objednávky. V prípade, že neskôr dôjde k zmene v ich ustanoveniach, zmeny sa nedotýkajú už vzniknutých kúpno-predajných vzťahov.

 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10.04.2021 s neurčitou dobou trvania.

 

 

 

Kúpna cena, spôsob platby a poštovné

 1. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané v internetovom obchode www.jazierkoverastliny.sk a sú uvedené s DPH.

 2. Celková kúpna cena pozostáva z ceny tovaru, poštovného a balného vo výške 5 EUR.

 3. Cena za platbu dobierkou predstavuje sumu 1.2€.

 4. Platba prevodom je bez poplatku. Platobné údaje sú uvedené vo vrchnej časti objednávky, ktorá je zaslaná na zadanú e-mailovú adresu bezprostredne po potvrdení objednávky.

 5. Platba pri osobnom prevzatí je bez ďalších poplatkov.

 6. Faktúra ako daňový doklad je v papierovej forme priložená v balíku.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.jazierkoverastliny.sk sa riadi zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu:
ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. §  11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách ponúkaných tovarov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

 

Internetový obchod www.jazierkoverastliny.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


lekná , vodné rastliny , jazierkové rastliny , rastliny do jazierka